Tähelepanu: sõnaraamat asub uuel domeenil aare.edu.ee. Palun uuendage oma lemmikuid või muid viiteid.
aare.edu.ee
Materjalid Sõnaraamat Kontakt
... There's nothing like good food, good wine, and a bad girl.  

Eesti - Inglise - Eesti sõnaraamat

Dictionary in English

Otsingu tulemused sõnale sisu (ee)
ingliseeesti
abridgement sisukokkuvõte, lühendus
abstract of title sisukokkuvõte
advertorial tellitud artikkel (tavavälimus + reklaamsisu)
annotation annotatsioon, kommentaar, sisukokkuvõte
backwards tagasi, tagurpidi, tagasisuunas, selg ees
basically põhiliselt, sisimas, põhimõtteliselt, sisuliselt
biodiversity bioloogiline mitmekesisus
bon mot sõnaosav sisukas repliik
brass tacks sisu, asja olemus
call forwarding kõnede edasisuunamine
capital initial letter suur algustäht, esisuurtäht
capsule kapsel, kupar, katapultiste, sisukokkuvõte
concise sisutihe, lühike, lakooniline
concisely sisutihedalt, lakooniliselt
conciseness sisutihedus, lakoonilisus
concision lühidus, sisutihedus
condensation kondensatsioon, sisukokkuvõte
content sisu, sisaldus, rahulolu ; rahuldama ; rahul
content analysis sisuanalüüs
content-rich sisukas
contents sisu, sisukord
copious arvukas, rikkalik, paljusõnaline, sisukas
diversity mitmekesisus, paljusus, kirjusus
docket päevakord, sisuloend ; päevakorda võtma
flummery loba, sisutühi toretsemine, kiisel, kaerakile
frontward ettepoole, ette, edasisuunas
furnishings sisustus, tööriistavöö
FWD edasisuunatud
glassmaker klaasisulataja
glassmaking klaasisulatus
Hottonia vesisulg
index indeks, register, sisujuht, viit
in essence sisuliselt, olemuselt
jejune toiteväärtuseta, sisutühi, lapselik
line of march marsirivi, marsisuund
manifold kollektor, koopia, mitmekesisus ; mitmekordistama
nitty-gritty asja tuum, sisu
ostensible nähtav, näiv, avalik, näitamiseks (mitte sisuline)
pith säsi (taime varre, sule, karva sisu), üdi, tähtsus
pithful sisukas, väljendusrikas
Potemkin village Potjomkini küla (ilus fassaad tühja sisu ees)
precis sisukokkuvõte, ülevaade
précis sisukokkuvõte
purport tähendama, näima, tahtma ; tähendus, sisu, mõte
race relations rassisuhted
reality over appearance sisu ülimuslikkuse põhimõte
resume jätkama, (uuesti) asuma ; resümee, sisukokkuvõte
resumé resümee, sisukokkuvõte
résumé resümee, sisukokkuvõte
retrofitted kaasajastatud, sisult uuendatud
rhyme or reason mõtet, vorm või sisu
semantic agreement sisuline ühildumine
sophism sofism (näiliselt õige kuid sisuliselt väär väide)
spiv (Br) pisispekulant, pisisuli, tööta toime tulija
story line sü˛ee, sisuliin
storyline sü˛ee, sisuliin
substance aine, ollus, materjal, sisu
substantially oluliselt, sisuliselt
table of contents sisukord
vacuous sisutu, mõttetühi, arulage, tegevuseta, suunatu
variability muutlikkus, mitmekesisus, varieeruvus
variegation kirevus, mitmekesisus, mitmevärvilisus
variety valik, mitmekesisus, teisend, variant
vegetable sponge kõrvitsakäsn (käsnkõrvitsa kuivatatud sisu)
well-furnished meeldivalt sisustatud
Otsing
Keel
 

Otsingukeeleks vaikimisi inglise keel

Soovid, ettepanekud, küsimused, probleemid sõnaraamatuga seoses, sest ainult tänu Teie vastukajale saame arendada pakutavat teenust.

Teate mõnda sõna, mida siin ei ole või on vale tähendusega? Täienda sõnaraamatut.
Antud sõnaraamat kasutab EKI inglise-eesti andmebaasi.

Eesti - Inglise - Eesti sõnaraamat on teenus põhimõttel "NAGU ON". Antud teenust tohib kasutada isiklikul, õppe-, haridus- ja/või teistel mittetulunduslikel eesmärkidel. Muudel eesmärkidel kasutamiseks, palume tingimuste täpsustamiseks eelnevalt kontakteeruda. Samuti ei vastuta me mitte mingisuguste kahjude eest, mis võivad avalduda selle teenuse kasutamisel või mittekasutamisel.

Sõnastiku versioon (28052011). Hetkel sõnu 89 360.
- Perl
- Embperl
- mod_perl
- CPAN
- Debian
- EENet
- Linux.ee
- Slashdot
- Uus Minut

Kontakt Privaatsus   aare.edu.ee